zbiranje orožja

Posameznik si lahko pridobi dovoljenje za zbiranje orožja na podlagi 14. člena zakona o orožju (ZOro-1 NPB): "Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za zbiranje orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka tega člena ter pogoji za hrambo orožja po tretjem odstavku 25. člena tega zakona."

Navedeni pogoji za posameznika so: 1. da je dopolnil 18 let; 2. da ni zadržkov javnega reda; 3. da je zanesljiv; 5. da ima opravljen zdravniški pregled in 6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Preverjajo se pogoji za hrambo iz 25. člena zakona o orožju:

"Posameznik mora orožje, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne pride v roke neupravičeni osebi. Orožje se mora hraniti zaklenjeno in sicer ločeno od streliva, razen če sta orožje in strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu ali v posebej zavarovanem prostoru. Posameznik, ki zbira orožje in ima v zbirki orožje ali strelivo kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, mora omogočiti policistu, da preveri, kako hrani orožje. Če zbiratelj odkloni ali ne omogoči policistu nadzora nad tem orožjem, policist o tem v osmih dneh obvesti pristojni organ, ki uvede postopek odvzema orožja in orožne listine v skladu z 58. členom tega zakona. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podroben način in vsebino preverjanja hrambe orožja. Posameznik, ki zbira orožje po določbah tega zakona, ga mora hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu. Posameznik, ki zbira strelivo, mora voditi evidenco o količini in vrsti streliva, ki ga zbira."

Pravnim osebam in podjetnikom se lahko izda dovoljenje za zbiranje orožja na podlagi 21. člena zakona o orožju (ZOro-1 NPB), če odgovorne osebe pravne osebe ali podjetniki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona in če pravne osebe in podjetniki izpolnjujejo pogoje za hrambo orožja iz prvega odstavka 26. člena tega zakona.

Navedeni pogoji za odgovorno osebo pravne osebe ali podjetnika so: 1. da je dopolnila 18 let; 2. da ni zadržkov javnega reda; 3. da je zanesljiva; 5. da ima opravljen zdravniški pregled in 6. da je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Preverjajo se pogoji za hrambo iz 26. člena zakona o orožju:

"Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje in strelivo hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan in v železnih ognjevarnih omarah oziroma sefih. Orožje in strelivo se mora praviloma hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik svoj sedež. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja in streliva. O vsaki spremembi odgovorne osebe mora biti v roku osmih dni po nastali spremembi obveščen pristojni organ. Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona, da preveri, kako hrani orožje in vpogled v evidence."


Tehnični pogoji varovanja zbirke orožja so opredeljeni v 3. in 4. členu Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Ur.l.RS št. 66/01)


Nadzor nad orožjem kategorije A, ki ga hranijo zbiratelji je opredeljen v 25. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Ur.l.RS št.63/2010):

"Policijska enota, na območju katere se v zbirki nahaja hranjeno orožje kategorije A, lahko praviloma dvakrat na leto opravi nadzor nad hrambo tega orožja. Nadzor mora biti opravljen med delavnikom, in sicer v dnevnem času. Ob sobotah in nedeljah je nadzor dovoljen le po dogovoru ali na željo zbiratelja.

Policist, ki bo opravljal nadzor, mora o nameravanem nadzoru ustno obvestiti zbiratelja najmanj tri dni pred nadzorom. Če zbiratelja ni mogoče obvestiti ustno, ga je treba o dnevu nadzora obvestiti pisno. Pisno obvestilo mora vsebovati tudi opozorilo na posledice, če zbiratelj nadzora ne omogoči.

Izjemoma sme policist, kadar obstaja utemeljen sum, da orožje ni pravilno hranjeno, opraviti nadzor tudi brez predhodne najave.

Pri nadzoru mora policist preveriti pravilen način hrambe orožja in varovanje prostora, kjer je orožje, in sicer:

– ali se orožje nahaja v posebej določenem prostoru, ki je namenjen le zbirki orožja;

– ali je prostor ustrezno mehansko ali elektronsko varovan;

– ali je orožje iz kategorije A shranjeno v protivlomni omari ali blagajni;

– ali je razstavljeno orožje kategorije A varovano z mehansko zaporo.

Med nadzorom policist na vzorčnih primerih preveri tudi, ali je v zbirki dejansko orožje kategorije A, ki je vpisano v dovoljenje za zbiranje.

Če zbiratelj odkloni nadzor nad zbirko orožja kategorije A ali kljub pisnemu obvestilu ne omogoči nadzora nad hrambo določenega dne, policist o tem obvesti pristojni organ, ki uvede postopek v skladu z drugim odstavkom 58. člena zakona.

O nadzoru se vodi zapisnik na obrazcu št. 1."