zbiranje hladnega orožja

Hladno orožje so predmeti, kot so boksarji, hladno orožje prikrito v druge predmete splošne rabe, kot so bodala skrita v sprehajalno palico, boksar na držalu noža, britvica prikrita v kreditno kartico, ipd., ter bodala na vzmet, metuljček bodala, gumijevke, tonfe in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad.

Zbiranje izključno hladnega orožja je mogoče na podlagi 28. člena zakona in 25. člena pravilnika za izvajanje zakona o orožju (Ur.l.RS št.40/2005):

"Dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja izda pristojni organ osebi, ki je dopolnila 18 let, če niso podani zadržki javnega reda (posameznik ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dolžnosti in s pravnomočno odločbo ni bil obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja) in izpolnjuje pogoje za hrambo tega orožja po 25. oziroma 26. členu zakona." o orožju

Za posameznike so pogoji hrambe opredeljeni v 25. členu zakona o orožju (ZOro-1 NPB):

"Posameznik mora orožje, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne pride v roke neupravičeni osebi. Orožje se mora hraniti zaklenjeno in sicer ločeno od streliva, razen če sta orožje in strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu ali v posebej zavarovanem prostoru. Posameznik, ki zbira orožje in v zbirki poseduje tudi orožje iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, mora omogočiti policistu, da preveri kako hrani orožje. Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše podroben način in vsebino preverjanja hrambe orožja. Posameznik, ki zbira orožje po določbah tega zakona, ga mora hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu."

Za pravne osebe in podjetnike so pogoji hrambe opredeljeni v 26. členu zakona o orožju (ZOro-1 NPB):

"Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje in strelivo hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan in v železnih ognjevarnih omarah oziroma sefih. Orožje in strelivo se mora praviloma hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik svoj sedež. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja in streliva. O vsaki spremembi odgovorne osebe mora biti v roku osmih dni po nastali spremembi obveščen pristojni organ. Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona, da preveri, kako hrani orožje in vpogled v evidence."