POMEMBNO! Na tej povezavi najdete seznam zdravstvenih zavodov in pooblaščenih zdravnikov, ki izvajajo zdravniške preglede za orožje. Seznam morda ni več aktualen (nazadnje posodobljen 8. 1. 2014), zato se v primeru dvoma oglasite na svoji upravni enoti.


Pravilnik o zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja 

Uradni list RS, št. 66-3559/2001 


                             1. člen

S tem pravilnikom se predpisujejo zdravstveni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik za posest ali nošenje orožja, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za opravljanje zdravniških pregledov, s katerimi se ugotavlja zdravstvena zmožnost za posest ali nošenje orožja, način in postopek izdajanja zdravniških spričeval, sestava in način dela zdravniške komisije za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja ter vodenje evidence pregledov in medicinske dokumentacije.

                             2. člen

Posameznik se oceni v skladu z določbami tega pravilnika ali je zdravstveno zmožen za posest orožja, če nima bolezni, poškodb ali stanj naštetih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.

Posameznik se oceni v skladu z določbami tega pravilnika, da je zdravstveno zmožen za posest in nošenje orožja, če nima bolezni, poškodb ali stanj, ki vplivajo na varno rokovanje z orožjem, naštetih v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.


                             3. člen

Zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki morajo imeti primerne prostore in tehnično opremljenost, ki omogočajo strokovno ustrezno delo za opravljanje zdravniških pregledov, s katerimi se ugotavlja zdravstvena zmožnost za posest ali nošenje orožja.

Zdravniške preglede lahko opravljajo zdravstveni zavodi, ki imajo zaposlene zdravnike specialiste medicine dela oziroma zasebni zdravniki specialisti medicine dela, ki imajo pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zdravnik).


                             4. člen

Zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja obsega:

1. identifikacijo posameznika na podlagi osebnega dokumenta;
2. anamnezo (razgovor): splošna, družinska, socialna, delovna, osebna in specialna (podatki o prejšnjih pregledih);
3. pregled zdravstvene dokumentacije (zdravstveni karton zbranega osebnega zdravnika, preventivni zdravstveni karton in tudi predhodna ocena zmožnosti posesti ali nošenja orožja);
4. klinični pregled vseh organov in organskih sistemov s posebnim poudarkom na usmerjenem pregledu psihičnega stanja, stanja centralnega in perifernega živčevja in čutil.


                             5. člen

Pooblaščeni zdravnik izda posamezniku na podlagi zdravniškega pregleda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za posest ali nošenje orožja.

Obrazec zdravniškega spričevala pooblaščenega zdravnika je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.


                             6. člen

Posameznik, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom, lahko zahteva ponovni zdravniški pregled pred zdravniško komisijo za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja (v nadaljnjem besedilu: komisija). Zahtevo za ponovni zdravniški pregled mora posameznik vložiti v 15 dneh od vročitve zdravniškega spričevala. Zahteva se vloži pri pooblaščenem zdravniku, ki je izdal zdravniško spričevalo. Ta mora zahtevo z vso dokumentacijo takoj poslati komisiji.

Komisijo sestavljajo: zdravnik specialist medicine dela, psiholog ter konziliarni specialist. V komisiji ne more sodelovati tisti, ki je na prvi stopnji ocenil telesno in duševno zmožnost posameznika za posest ali nošenje orožja. Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. Komisija dela po poslovniku.

Komisija mora izdati zdravniško spričevalo v 30 dneh od vložitve zahteve za ponovni zdravniški pregled.

Obrazec zdravniškega spričevala komisije je v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.


                             7. člen

Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika oziroma komisije velja eno leto. V primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki lahko vpliva na zdravstveno zmožnost za posest ali nošenje orožja, se zdravniški pregled ponovi.

Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika oziroma komisije se pošlje upravni enoti pri kateri je posameznik zaprosil za orožno listino.


                             8. člen

Pooblaščeni zdravniki, ki opravljajo zdravniške preglede v skladu z določili tega pravilnika, morajo voditi posebno evidenco pregledov in ocen o zdravstveni zmožnosti posameznikov za posest ali nošenje orožja in hraniti celotno medicinsko dokumentacijo vseh posameznikov, pregledanih zaradi izdaje spričevala o
zdravstveni zmožnosti za posest ali nošenje orožja, skladno s posebnimi predpisi.


                             9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

NAZIV
OPIS TIP kB
Priloga 1
Bolezni, poškodbe ali stanja, ki predstavljajo nezmožnost za posest orožja HTM 3,1
Priloga 2
Bolezni, poškodbe ali stanja, ki vplivajo na varno rokovanje z orožjem in predstavljajo nezmožnost za posest in nošenje orožja HTM 5,0
Priloga 3
Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja PDF 81,5
Priloga 4
Zdravniško spričevalo zdravniške komisije za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja PDF 82,5


(Objavljeno v Ur. L. 9.8.2001)
Priloga 1 - Bolezni, poškodbe ali stanja, ki predstavljajo nezmožnost za posest orožja 


I. nevrološka, psihološka in psihiatrična stanja in obolenja

1. nenormalna psihična stanja in bolezni, ki se manifestirajo kot
intelektualna insuficienca, motnje, zmanjšanje ali odsotnost
pazljivosti in koncentracije, psihomotorična in senzomotorična
upočasnjenost in nekontroliranost, ter deviacije osebnosti;

2. demenca vseh etiologij;

3. akutna psihoza ne glede na etiologijo ali kronična psihoza z
izraženimi rezidualnimi ali regresivnimi spremembami;

4. izražene patološke spremembe v afektivni in moralno etični
sferi osebnosti;

5. izražene hujše nevrotske motnje;

6. sindrom odvisnosti od alkohola, razen v medicinsko
kontroliranih primerih abstinence najmanj 12 mesecev in brez
psihičnih sprememb ali nevroloških komplikacij;

7. odvisnost od nedovoljenih drog, razen v medicinsko
kontroliranih primerih abstinence 12 mesecev in brez psihičnih
sprememb ali nevroloških komplikacij;


Priloga 2 - Bolezni, poškodbe ali stanja, ki vplivajo na varno rokovanje z orožjem in predstavljajo nezmožnost za posest in nošenje orožja 


I. nevrološka, psihološka in psihiatrična stanja in obolenja

1. nenormalna psihična stanja in bolezni, ki se manifestirajo kot intelektualna insuficienca, motnje, zmanjšanje ali odsotnost pazljivosti in koncentracije, psihomotorična in senzomotorična upočasnjenost in nekontroliranost, ter deviacije osebnosti;

2. demenca vseh etiologij;

3. akutna psihoza ne glede na etiologijo ali kronična psihoza z izraženimi rezidualnimi ali regresivnimi spremembami;

4. izražene patološke spremembe v afektivni in moralno etični
sferi osebnosti;

5. izražene hujše nevrotske motnje;

6. sindrom odvisnosti od alkohola, razen v medicinsko kontroliranih primerih abstinence najmanj 12 mesecev in brez psihičnih sprememb ali nevroloških komplikacij;

7. odvisnost od nedovoljenih drog, razen v medicinsko kontroliranih primerih abstinence 12 mesecev in brez psihičnih sprememb ali nevroloških komplikacij;

8. stanje in bolezni, ki se kažejo z motnjami koordinacije, rigorjem, tremorjem, horeatičnimi in atetotičnimi gibi;

9. vse oblike epilepsije in druge motnje zavesti, razen medicinsko kontroliranih primerov, pri katerih se ob terapiji napadi ne pojavljajo najmanj dve leti;

10.nevrološka stanja, bolezni, poškodbe in anomalije živcev in mišic, ki povzročajo težje funkcionalne motnje.

II. stanja in bolezni vidnega organa

1. ostrina vida, korigirana ali nekorigirana, manjša od 0,8;

2. protanopia, deuteranopia.

III. stanja in bolezni organa ravnotežja in sluha

1. bolezni vestibularnega aparata s hujšimi motnjami ravnotežja;

2. praktična gluhost (Fowler večji od 90%).

IV. stanje in bolezni srca in krvnih žil

1. hude oblike koronarne bolezni in stanje po srčnem infarktu do stabilizacije;

2. bolezni srca, ki imajo za posledico hemodinamsko pomembne motnje ritma in sinkope;

3. prirojene ali pridobljene srčne okvare in bolezni velikih krvnih žil z znaki dekompenzacije;

4. težja oblika hipertonične bolezni.

V. stanja in bolezni respiratornega sistema

1. težka respiratorna ali kardiorespiratorna insuficienca.

VI. bolezni gastrointestinalnega in urenalnega sistema

1. težke bolezni želodca, jeter in ledvic zaradi katerih lahko nastopi komatozno stanje.

VII. bolezni endokrinega sistema

1. diabetes mellitus, kompliciran z očesnimi, živčnimi in kardiovaskularnimi spremembami in nekompenzirano acidozo;

2. hipertireoza težje oblike z okulobulbatornim sindromom ali komplikacijami kardiovaskularnega sistema;

3. težke oblike hipotireoze spremljane z bradipsihijo;

4. hiper in hipoadenokorticizem v težkih oblikah.

VIII. bolezni krvnega sistema

1. maligne hemopatije in retikuloze.