Izvleček iz pravilnika o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem

Uradni list RS, št. 21-1198/2001

SPLOŠNO

                       2. člen

                    (namen preizkusa znanja)

S preizkusom znanja se preveri ali je kandidat sposoben samostojno, odgovorno in varno posedovati ali nositi strelno orožje v skladu s predpisi.

Preizkusa znanja ni potrebno opravljati osebi, ki na podlagi dovoljenja za zbiranje orožja zbira le hladno orožje.


PROGRAM USPOSABLJANJA

                             9. člen

                        (obseg programa)

Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del usposabljanja.

Skupno število ur usposabljanja pri teoretičnem delu mora obsegati najmanj 10 učnih ur, pri praktičnem delu usposabljanja pa najmanj 5 učnih ur.

Učna ura traja 45 minut.


                            10. člen

             (obseg teoretičnega dela usposabljanja)

V teoretičnem delu usposabljanja mora kandidat spoznati določene teme iz:

- zakona o orožju in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona o orožju;

- kazenskega zakonika RS, in sicer poglavja: Kaznivo dejanje in kazenska odgovornost, Varnostni ukrepi (vrste varnostnih ukrepov, odvzem predmetov), Kazniva dejanja zoper življenje in telo (127., 128., 129., 133., 134., 135., 137. člen), Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (142., 143., 144., 145., 146. člen), Kazniva dejanja zoper premoženje (212., 213., 214., 218., 224. člen), Kazniva dejanja zoper javni red in mir (299., 301., 302., 303., 309., 310. člen);

- predpisov, ki urejajo prekrške zoper javni red in mir, javne shode in javne prireditve in predpisov o nadzoru državne meje, ki se nanašajo na orožje;

- osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem;

- tehničnih lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja;

- pravil varnega ravnanja z orožjem;

- uporabe zaščitnih sredstev pri streljanju;

- razstavljanja in sestavljanja orožja ter vzdrževanja orožja.


                            11. člen

             (obseg praktičnega dela usposabljanja)

Pri praktičnem delu usposabljanja mora kandidat spoznati:

- sestavo orožja in varno ravnanje z orožjem;

- razstavljanje in sestavljanje orožja;

- pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev);

- uporabo zaščitnih sredstev.


PREIZKUS ZNANJA


                            12. člen

                    (obseg preizkusa znanja)

Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.

Kandidat mora najprej opraviti teoretični del preizkusa znanja.


                            13. člen

               (obseg teoretičnega dela preizkusa)

Teoretični del preizkusa ima pisni in ustni del.

Pisni del obsega najmanj 10 vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega usposabljanja, pri čemer mora kandidat vsaj na tri vprašanja odgovarjati pisno, ostala vprašanja pa so podana v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami. Ustni del mora vsebovati najmanj eno vprašanje iz posameznega sklopa teoretičnega usposabljanja.

Pisni del preizkusa pripravi komisija in je za vse kandidate, ki istočasno opravljajo preizkus znanja, enak. Vprašanja iz sklopa prve pomoči pri strelnih ranah pripravi predavatelj te teme in jih dostavi komisiji.


                            14. člen

               (obseg praktičnega dela preizkusa)

Praktični preizkus ima splošni in posebni del.

Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

Posebnega dela praktičnega preizkusa znanja ni potrebno opravljati posameznikom pred potrditvijo pooblastila za prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje iz 2. do 5. točke kategorije D.

Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa kandidat izvede:

1. Prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:

- varno jemanje iz embalaže,

- kontrola orožja (napolnjeno, prazno),

- drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),

- prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,

- postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,

- postopek za čiščenje in vzdrževanje.


2. Rokovanje in streljanje z orožjem:

- izbira pravega streliva, med različnim strelivom,

- priprava orožja in pravilna drža orožja,

- praktični prikaz odpravljanja zastojev,

- uporaba zaščitnih sredstev,

- izvajanje streljanja.


Streljanje se opravi s kratkocevnim orožjem. Uporablja se krožna tarča velikosti 50x50 cm, na razdalji 15 m. Kandidat izstreli 3 strele za preizkus in 10 strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v 5 minutah, strele za oceno pa v 10 minutah.

Pri posebnem delu se streljanje opravi z orožjem kandidata na strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov in čas streljanja določi član komisije izvajalca, kjer je kandidat opravljal splošni del.


OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA

                            15. člen

            (pogoji za opravljanje preizkusa znanja)


Kandidat se lahko prijavi k opravljanju preizkusa, ko je končal usposabljanje.

Kandidat se prijavi k opravljanju preizkusa s prijavo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 1).


                            16. člen

                (roki pri opravljanju preizkusa)

Izvajalec, ki sprejme prijavo k preizkusu znanja, mora o datumu preizkusa najmanj 20 dni pred izvedbo pisno obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve in kandidate.


                            17. člen

             (trajanje teoretičnega dela preizkusa)

Pisni del preizkusa lahko traja največ 45 minut in ga opravljajo vsi prijavljeni kandidati hkrati.

Ustni del lahko opravljajo največ trije kandidati hkrati, pri čemer lahko traja zagovor za posameznega kandidata največ 20 minut.


                            18. člen

              (trajanje praktičnega dela preizkusa)

Pri praktičnem delu preizkusa mora kandidat na znak člana komisije opraviti posamezna dejanja iz 1. točke 14. člena tega pravilnika; in sicer s sprotno razlago svojega ravnanja.

Dejanja iz 2. točke 14. člena tega pravilnika začne kandidat izvajati na znak, nadaljuje pa jih samostojno vključno z izvedbo streljanja.

Praktični del preizkusa lahko traja največ 30 minut.


                            19. člen

                          (ocenjevanje)

Uspeh kandidata na teoretičnem in praktičnem delu preizkusa komisija oceni z "opravil" ali "ni opravil".

Kandidat opravi teoretični del preizkusa, če zbere na testu vsaj 75% možnih točk in zadovoljivo odgovarja na ustnem zagovoru.

Kandidat opravi praktični del preizkusa, če je varno rokoval z orožjem in upošteval varnostne ukrepe, pri streljanju pa je dosegel več kot 30% možnih krogov.


                            20. člen

            (izdaja potrdil o opravljenem preizkusu)

Kandidatu, ki je preizkus opravil, se izda potrdilo na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 2).

Kandidatu, ki je opravil posebni del praktičnega preizkusa znanja se o tem izda potrdilo. Potrdilo je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 3).


                            21. člen

             (stroški opravljanja preizkusa znanja)

Stroške opravljanja preizkusa znanja mora kandidat poravnati pred opravljanjem preizkusa.


                            22. člen

             (ponovno opravljanje preizkusa znanja)

Kandidat, ki ni opravil teoretičnega dela preizkusa znanja, se lahko ponovno prijavi za opravljanje preizkusa po preteku najmanj 14 dni od zadnjega opravljanja preizkusa.

Kandidatu, ki ni opravil splošnega dela praktičnega preizkusa, komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del preizkusa. Rok za ponovno opravljanje preizkusa ne sme biti krajši od 7 dni.

Kandidatu, ki ni opravil posebnega dela praktičnega preizkusa, član komisije, pred katerim ga je opravljal, določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del preizkusa. Rok za ponovno opravljanje preizkusa na sme biti krajši od 3 dni.

Kandidat opravlja ponovne preizkuse znanja iz tega člena pri tistem izvajalcu pri katerem je opravljal predhodne preizkuse znanja.


                            23. člen

              (zapisnik o poteku preizkusa znanja)

O poteku teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja se vodita zapisnika na obrazcih, ki sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim (obrazca št. 4 in 5).


NADZORSTVO


                            27. člen

                        (nadzorni organ)

Nadzorstvo nad izpolnjevanjem pogojev in izvajanjem usposabljanja pravlja ministrstvo pristojno za notranje zadeve.

Pri opravljanju nadzora ima ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pravico opraviti neposredni nadzor nad izvajanjem usposabljanja in pregledati evidence o preizkusih znanja ter preveriti izpolnjevanje prostorskih oziroma tehničnih in kadrovskih pogojev, ob sumu pa tudi izpolnjevanje osebnih pogojev.

Če se pri nadzoru ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev iz 3., 4. ali 5. člena tega pravilnika, nadzorni organ določi rok, v katerem mora izvajalec zagotoviti izpolnjevanje pogojev. Če v navedenem roku pogojev ne izpolni, poda nadzorni organ ministru, pristojnemu za notranje zadeve, predlog za odvzem pooblastil.